REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną

w aplikacji mobilnej "Wejściówka"


§1. Definicje

 1. Aplikacja - aplikacja mobilna o nazwie WEJŚCIÓWKA, umożliwiająca Uczestnikowi korzystanie z Usług.
 2. Wejściówka - wygenerowany przez Aplikację QR kod do pobrania przez Uczestnika, umożliwiający Uczestnikowi bezpłatne wejście na wybrane przez Uczestnika i dostępne w Aplikacji Wydarzenie.
 3. Bilet wstępu – bilet elektroniczny na wybrane przez Uczestnika i dostępne w Aplikacji Wydarzenie, możliwy do zakupu w Aplikacji, za pośrednictwem dostępnego w Aplikacji operatora płatności elektronicznych, po cenie ustalonej przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Uczestnika za pośrednictwem aplikacji, obejmująca bezpłatne pobranie tzw. Wejściówki lub zakup biletu na Wydarzenie organizowane przez Klub współpracujący z Usługodawcą, szczegółowo określona w § 3 Regulaminu.
 5. Usługodawca - Michał Grabarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WEJŚCIÓWKA Michał Grabarz, ul. Krasowa 3C, 97-438 Rusiec, będący właścicielem Aplikacji.
 6. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca Konsumentem, wykorzystująca Aplikację w celu korzystania z usług pobierania Wejściówek lub zakupu Biletów na Wydarzenia.
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – osoba prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)
 9. Klub – Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania wydarzeń.
 10. Wydarzenie – impreza muzyczna, impreza muzyczno-taneczna, koncert lub inne wydarzenie kulturalne skierowane do ogółu społeczeństwa, organizowane przez Klub.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa:
  1. zasady korzystania z Aplikacji
  2. prawa i obowiązki Stron w związku z korzystaniem z Aplikacji
  3. zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji
  4. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług w Aplikacji
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie za pośrednictwem Aplikacji na stronie internetowej https://wejsciowka.com/regulamin-mobile w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w każdej chwili.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@WEJSCIOWKA.com
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na treść jego postanowień i zobowiązanie Uczestnika do jego przestrzegania./ Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne ze akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika oraz stanowi zobowiązanie Uczestnika do przestrzegania jego postanowień.
 5. Opublikowane w Aplikacji materiały, informacje lub oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Uczestnik ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania Aplikacji.

§3. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną.

Aplikacja umożliwia Uczestnikom dostęp do informacji o Wydarzeniach, generowanie i pobieranie Wejściówek na Wydarzenia, zakup biletów na Wydarzenia oraz przechowywanie tych biletów w formie elektronicznej na koncie Uczestnika.

§4. Wymagania techniczne

W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest:

 1. korzystanie przez Uczestnika z urządzenia mobilnego typu smartfon z systemem Android (wersja 5.0 lub wyższa) lub iOS (wersja 9.0 lub wyższa)
 2. zainstalowanie Aplikacji za pośrednictwem odpowiednio usługi „Sklep Play” dla urządzeń z systemem Android lub usługi „App Store” dla urząrzeń z systemem iOS.
 3. umożliwienie zaintalowania na urządzeniu plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania Aplikacji.
 4. dokonywanie rekomendowanych przez system operacyjny urządzenia aktualizacji.

§5. Korzystanie z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po zalogowaniu, którego Uczestnik może dokonać za pośrednictwem konta Uczestnika w portalu Facebook.com lub za pośrednictwem konta Uczestnika Apple – w przypadku urządzeń z systemem iOS, podając niezbędne do logowania dane.
 2. Uczestnik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie, jednak nie spowoduje to usunięcia danych Uczestnika przechowywanych w koncie Aplikacji. Celem rozwiązania zawartej z Usługodawcą umowy i usunięcia konta Uczestnika w Aplikacji Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie pod następujący adres e-mail: kontakt@WEJŚCIÓWKA.com.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z Usługi określonej w § 3 Regulaminu, niedostępność niektórych funkcjonalności Aplikacji lub innego rodzaju nieprawidłowe działanie Aplikacji w sytuacji, gdy jest to spowodowane awarią lub uszkodzeniem urządzenia mobilnego, którego Uczestnik wykorzystuje do korzystania z Aplikacji lub niezachowaniem wymagań technicznych określonych w § 4 Regulaminu.

§6. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi, o której mowa w § 3 Regulaminu (zwana dalej: Usługą), zostaje zawarta z chwilą zalogowania Uczestnika do Aplikacji.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą usunięcia konta Uczestnika przez Usługodawcę lub definitywnego zakończenia działalności Aplikacji.
 3. Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, składając Usługodawcy oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 zd. 2 Regulaminu.
 4. Związane z rozwiązaniem umowy usunięcie konta Uczestnika przez Usługodawcę następuje niezwłocznie po zapoznaniu się Usługodawcy z oświadczeniem Uczestnika, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia.
 5. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  1. zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę,
  2. ogłoszenia upadłości Usługodawcy,
  3. definitywnego zakończenia działalności Aplikacji, poprzedzonego zakończeniem współpracy z Klubami;
  z tym zastrzeżeniem, że rozwiązanie umowy przez Usługodawcę nie może nastąpić w sytuacji aktywnego korzystania z Aplikacji przez jej Uczestników. Mimo zaistnienia przesłanek określonych w pkt 5 ppkt 1 i 2 powyżej, zakupione Bilety i pobrane Wejściówki będą dostępne dla Uczestników, a ich konta nie zostaną usunięte, do momentu, w którym Bilet lub Wejściówka mogą zostać przez Uczestnika wykorzystane.

§7. Płatności

 1. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
 2. W przypadku zakupu Biletów na Wydarzenia za pośrednictwem Aplikacji, po kliknięciu przez Uczestnika przycisku „Kup bilet” i ewentualnym uzupełnieniu niezbędnych danych, Uczestnik zostanie poproszony o wybranie sposobu płatności, a następnie zostanie przekierowany na stronę internetową zewnętrznego operatora płatności, umożliwiającą jej dokonanie.

§8. Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi w Aplikacji, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę.
 3. Reklamacje mogą być wnoszone pisemnie na adres: …………………… lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@WEJŚCIÓWKA.com.
 4. Zgłaszając reklamację należy podać swoje dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność rozpatrzenia reklamacji.
 5. W zgłoszeniu reklamacji należy dokładnie opisać Usługę, której reklamacja dotyczy oraz podać przyczyny uzasadniające uznanie przez Uczestnika Usługi za niewykonaną lub wykonaną nienależycie.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym terminie Usługodawca powiadamia Uczestnika na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Usługodawca zastrzega, że w przypadku naruszenia opisanej w Regulaminie procedury postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123)
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich udostępnienia w Aplikacji i na stronie Serwisu www.Wejściówka.com/regulamin-aplikacji. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zmian skutecznie złożonych przed datą ich ogłoszenia. Do dokonania zmiany Regulaminu nie jest wymagana zgoda Uczestnika.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020