Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej: Polityką, określa zasady ochrony prywatności Użytkowników portalu www.WEJSCIOWKA.com (zwanego dalej: Portalem), osób go odwiedzających oraz użytkowników Aplikacji mobilnej WEJŚCIÓWKA (zwanej dalej: Aplikacją).
 2. Pojęcia pisane wielkimi literami należy odczytywać zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Regulaminie Portalu dostępnym tutaj, lub odpowiednio w Regulaminie Aplikacji dostępnym tutaj. Na potrzeby niniejszego dokumentu, pojęcie Użytkownika obejmuje również występujące w regulaminach pojęcie „Uczestnika”.
 3. Kontakt w sprawie treści niniejszego dokumentu, jak również w razie potrzeby otrzymania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym stosowanych zabezpieczeń mających zapewnić ich ochronę, możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@WEJSCIOWKA.com lub korespondencyjnie na adres Usługodawcy: Krasowa 3C, 97-438 Rusiec

§2. Ochrona danych osobowych

 1. W celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji, aby się zalogować, Użytkownik musi udostępnić swoje dane osobowe.
 2. Aplikacja pobiera dane do logowania takie jak imię i nazwisko, odpowiednio z konta Użytkownika na portalu Facebook.com lub konta Apple – dla urządzeń z systemem iOS. Dane Użytkownika wykorzystywane przez Aplikację przechowywane są w chmurze, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji lub Portalu. Bez podania danych osobowych świadczenie Usługi nie będzie możliwe.
 4. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika lub podane w korespondencji z Usługodawcą, są przetwarzane w sposób zgodny rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”. Z aktualnym tekstem rozporządzenia możesz zapoznać się tutaj.
 5. Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca szanuje prawo do prywatności Użytkowników, dlatego, celem zadbania o bezpieczeństwo danych, używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (TLS v1.2)

§3.

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są lub mogą być: Kluby i Managerowie Klubów korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, podmioty zapewniające hosting Aplikacji i Portalu lub innych danych dla Usługodawcy, dostawcy narzędzi analitycznych, dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu, operatorzy płatności dostępnych w Aplikacji, firmy kurierskie i Poczta Polska.
 4. Usługodawca nie przekazuje danych Użytkowników do Państw trzecich, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Użytkownicy nie podlegają profilowaniu w związku z korzystaniem z Portalu lub Aplikacji.

§4.

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zależności od sytuacji, Użytkownikowi może przysługiwać także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli Usługodawca jako Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – można zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w jakiej znajduje się Użytkownik. Wymaga to podania uzasadnienia;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – możliwy do zgłoszenia w każdym przypadku, bez konieczności uzasadnienia.

§5.

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, w tym w celu rozpoznawania reklamacji i realizacji prawa do odstąpienia od umowy, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Użytkownika, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Użytkownika Usługodawcy w trakcie kontaktu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Usługodawcy, jego usług oraz Portalu i Aplikacji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Usługodawcy, ochrona roszczeń, udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.

§6.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Usługodawcy. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 2. Jeżeli Usługodawca będzie prowadził działania związane z marketingiem, dane osobowe Użytkowników przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Usługodawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Jeżeli kontaktując się z Usługodawcą Użytkownik poda dane osobowe, będą one przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§7. Pliki cookies

 1. Portal i Aplikacja wykorzystują pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do internetu), które mogą być następnie odczytywane i wykorzystywane przez Usługodawcę. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Portalu i Aplikacji do jego potrzeb. Usługodawca stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do Portalu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, w celu usprawnienia jego funkcjonowania oraz zapewnienia bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji.
 4. Usługodawca monitoruje informacje o użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika w Portalu.
 5. Usługodawca do korzystania z Portalu i Aplikacji wykorzystuje zarówno pliki cookies sesyjne (tymczasowe, przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) jak i pliki cookies stałe (przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
 6. W związku z umożliwieniem Użytkownikowi logowania do Aplikacji za pośrednictwem Serwisu Facebook.com lub konta Apple, Usługodawca wykorzystuje cookies zewnętrzne tych podmiotów.

§8.

 1. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak we własnym zakresie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 2. Usługodawca informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika – jednak może to znacznie utrudniać poprawne działanie zarówno Serwisu jak i Aplikacji, a przez to ograniczyć możliwość świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Do najczęściej spotykanych problemów związanych z brakiem plików cookies należy niemożność logowania do Serwisu lub Aplikacji, czy przerwanie sesji po zalogowaniu.

§9. Postanowienia końcowe

Polityka znajduje się na stronie https://www.wejsciowka.com/polityka-prywatnosci.