REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną

za pośrednictwem Portalu www.WEJŚCIÓWKA.com


§1. Definicje

 1. Portal - portal internetowy na stronie www.WEJSCIOWKA.com
 2. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Managera Klubu za pośrednictwem Portalu, obejmująca zarządzanie Wydarzeniami, weryfikację przez Klub Uczestników wydarzenia, dostęp do danych osobowych Uczestników Wydarzenia upublicznionych na portalu www.Facebook.com; weryfikację ilości pobranych i wykorzystanych Wejściówek, ilości zakupionych Biletów – dedykowana Managerom Klubów.
 3. Usługodawca - Michał Grabarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WEJŚCIÓWKA Michał Grabarz, ul. Krasowa 3C, 97-438 Rusiec, będący właścicielem Portalu.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Portalu.
 5. Manager Klubu – Użytkownik występujący w imieniu Klubu, uprawniony przez Klub do korzystania z Usług za pośrednictwem Portalu, wykorzystujący Portal w celu tworzenia Wydarzeń i zarządzania nimi, weryfikacji Uczestników, ilości wykorzystanych Wejściówek lub ilości sprzedanych biletów na Wydarzenia Klubu i rozliczeń z Usługodawcą.
 6. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem, wykorzystująca Aplikację w celu korzystania z usług pobierania Wejściówek lub zakupu biletów na Wydarzenia.
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – osoba prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)
 9. Klub – Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania Wydarzeń, z którym Usługodawca podpisał umowę o współpracy.
 10. Wydarzenie – impreza muzyczna, impreza muzyczno-taneczna, koncert lub inne wydarzenie kulturalne skierowane do ogółu społeczeństwa, organizowane przez Klub.
 11. Wejściówka – wygenerowany przez Portal QR kod do pobrania przez Uczestnika, umożliwiający Uczestnikowi bezpłatne wejście na wybrane przez Uczestnika i dostępne w Portalu Wydarzenie.
 12. Bilet wstępu – bilet elektroniczny na wybrane przez Uczestnika i dostępne w Portalu Wydarzenie, możliwy do zakupu w Portalu, za pośrednictwem dostępnego operatora płatności elektronicznych.
 13. Aplikacja – aplikacja mobilna WEJŚCIÓWKA, kompatybilna z Portalem, służąca Uczestnikom do pobierania Wejściówek lub zakupu Biletów, a Partnerowi do kontroli wykorzystania Wejściówek lub Biletów.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa:
  1. zasady korzystania z Portalu
  2. prawa i obowiązki Stron w związku z korzystaniem z Portalu
  3. zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu
  4. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług w Portalu
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie za pośrednictwem Portalu na stronie internetowej https://wejsciowka.com/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w każdej chwili.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@WEJSCIOWKA.com lub za pomocą dostępnego w Portalu formularza kontaktowego.
 4. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne ze akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oraz stanowi zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
 5. Opublikowane w Portalu materiały, informacje lub oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie działania Portalu.

§3. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną.

Portal umożliwia Użytkownikom będącym Managerami Klubu:

 1. tworzenie prezentacji Wydarzeń w Portalu i Portalu, umożliwiając Uczestnikom zapoznanie się z informacjami o Wydarzeniu oraz pobranie Wejściówki lub zakup Biletu wstępu na Wydarzenie
 2. dostęp do danych umożliwiających ustalenie ilości pobranych i wykorzystanych Wejściówek oraz ilość zakupionych Biletów na Wydarzenie
 3. zarządzanie wprowadzonymi do systemu ambasadorami i bileterami Klubu, w tym dostęp do ich statystyk i nadawanie uprawnień
 4. dokonanie rozliczeń z Usługodawcą na podstawie zawartych umów.

§4. Wymagania techniczne

Portal umożliwia Użytkownikom będącym Managerami Klubu:

 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu konieczne jest wykorzystywanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet oraz:
  1. zainstalowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge lub innea w najnowszych wersjach,
  2. włączona obsługa języka JavaScript,
  3. brak ustawień ograniczających możliwość zainstalowania na urządzeniu plików cookies, niezbędnych do prawidłowego działania Portalu.
 2. W przypadku korzystania z Portalu z urządzeń mobilnych typu smartfon, do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
  1. korzystanie przez Użytkownika z urządzenia mobilnego typu smartfon z systemem Android (wersja 5.0 lub wyższa) lub iOS (wersja 9.0 lub wyższa)
  2. umożliwienie zainstalowania na urządzeniu plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania Portalu.
  3. dokonywanie rekomendowanych przez system operacyjny urządzenia aktualizacji.

§5. Korzystanie z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu może mieć dla Użytkownika charakter czysto informacyjny, lub pełny, umożliwiający świadczenie usług określonych w § 3 Regulaminu. Dostęp pełny dedykowany jest Managerom Klubów i jest dostępny po zalogowaniu.
 2. Korzystanie z Portalu w celach informacyjnych jest bezpłatne.
 3. Za korzystanie z Portalu przez Managerów Klubów Usługodawca pobiera wynagrodzenie, którego wysokość określa każdorazowo umowa współpracy Klubu z Usługodawcą.
 4. Korzystanie z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu możliwe jest po zalogowaniu do panelu Managera, którego Manager Klubu może dokonać za pomocą danych do logowania przekazanych Klubowi lub bezpośrednio przez Usługodawcę.
 5. Warunkiem przekazania Managerowi Klubu danych do logowania jest podpisanie przez Klub umowy współpracy z Usługodawcą.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Portalu poprzez zamknięcie przeglądarki.
 7. Zamknięcie przeglądarki nie spowoduje usunięcia danych Managera Klubu przechowywanych w panelu Managera Portalu. Celem rozwiązania zawartej z Usługodawcą umowy i usunięcia panelu Managera oraz zapisanych w nim danych Klub lub Manager Klubu - działając w imieniu Klubu na podstawie stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa, zobowiązany jest do wypowiedzenia umowy współpracy Klubu z Usługodawcą, zgodnie z procedurą określoną w umowie współpracy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z Usług określonych w § 3 Regulaminu, niedostępność niektórych funkcjonalności Portalu lub innego rodzaju nieprawidłowe działanie Portalu w sytuacji, gdy jest to spowodowane awarią lub uszkodzeniem urządzenia, które Użytkownik wykorzystuje do korzystania z Portalu lub niezachowaniem wymagań technicznych określonych w § 4 Regulaminu.

§6. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu, zostaje zawarta z chwilą pierwszego zalogowania Managera Klubu do panelu Managera w Portalu.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje z chwilą usunięcia konta Managera Klubu przez Usługodawcę, rozwiązania umowy współpracy Klubu z Usługodawcą lub definitywnego zakończenia działalności Portalu.
 3. Klub lub Manager Klubu działający w jego imieniu na podstawie stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy współpracy, o którym mowa w § 5 ust. 2 zd. 2 Regulaminu.
 4. Związane z rozwiązaniem umowy usunięcie konta Managera Klubu przez Usługodawcę następuje w terminie wynikającym z wypowiedzenia umowy współpracy.
 5. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  1. zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę,
  2. ogłoszenia upadłości Usługodawcy,
  3. definitywnego zakończenia działalności Portalu, poprzedzonego zakończeniem współpracy z Klubami;
  4. opóźniania się Klubu z płatnością powyżej 30 dni;
  5. naruszenia przez Klub lub Managera Klubu regulaminu Portalu;
  6. podejmowania przez Klub lub Managera Klubu działań godzących w dobre imię lub renomę Usługodawcy, Portalu, czy Aplikacji;
  7. naruszenia przez Klub postanowień umowy współpracy z Usługodawcą.
  z tym zastrzeżeniem, że rozwiązanie umowy przez Usługodawcę nie może nastąpić przed rozliczeniem należności Usługodawcy.

§7. Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi w Portalu, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę.
 3. Reklamacje mogą być wnoszone drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@WEJŚCIÓWKA.com, lub za pośrednictwem dostępnego w Portalu formularza kontaktowego.
 4. Zgłaszając reklamację należy podać swoje dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność rozpatrzenia reklamacji.
 5. W zgłoszeniu reklamacji należy dokładnie opisać Usługę, której reklamacja dotyczy oraz podać przyczyny uzasadniające uznanie przez Użytkownika Usługi za niewykonaną lub wykonaną nienależycie.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym terminie Usługodawca powiadamia Użytkownika na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Usługodawca zastrzega, że w przypadku naruszenia opisanej w Regulaminie procedury postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123)
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich udostępnienia w Portalu, na stronie www.Wejściówka.com/regulaminPortalu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zmian skutecznie złożonych przed datą ich ogłoszenia. Do dokonania zmiany Regulaminu nie jest wymagana zgoda Użytkownika.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020